هسته گزینش استان قزوین از سال 1370 به طور جدی کار خود را به صورت نمایندگی زیر نظر هسته گزینش استان زنجان آغاز نموده و از سال 1375  تا کنون  به طور مستقل انجام وظیفه می نماید وطی این سال ها همواره با جدیت کوشیده تا بتواند در تمام مراحل با اتکا به خداوند متعال وظایف خود را به خوبی انجام دهد

هسته گزینش تشکیل شده از :  

اعضای شورا  شامل 5 نفر

واحد تحقیق :اعضای گروه تحقیق و مسئول تحقیق

واحد مصاحبه : اعضای گروه مصاحبه و مسئول مصاحبه

واحد اداری و پشتیبانی : مسئول دبیرخانه -  بایگان - روابط عمومی - مسئول دفتر – آمار و فناوری اطلاعات


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0