هنگامی که پرونده ای توسط اعضاء شورا نظردهی می گردد این نظر توسط نامه ای به مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی ارسال می گردد تا با اعلام آن به داوطلب استخدام ، وی برای سایر مراحل استخدامی مراجعه نماید .
درمواردی که رأی گزینش منفی باشد این رأی بصورت حضوری به داوطلب استخدام ابلاغ شده واز وی رسید دریافت می گردد. اگر داوطلبی بخواهد دلایل هسته گزینش را بصورت کتبی دریافت کند باید کتباً این درخواست را اعلام کند.
اگر داوطلب به رأی صادره معترض باشد بمدت دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی فرصت داردکه با تکمیل فرم درخواست تجدید نظر اول تقاضای تجدیدنظر نماید .
فرم در خواست تجدید نظر را داوطلب می تواند از هسته گزینش و یا وب سایت آن دریافت و پس از تکمیل پست کند و یا بصورت حضوری آن را به دبیرخانه هسته گزینش تحویل ورسید دریافت نماید . هسته گزینش نیز موظف است با ارجاع پرونده به شوراء تجدیدنظر پس از اقدامات تکمیلی مورد تقاضای شورا تجدید نظر (تحقیقات مجدد و در صورت نیازاستعلام و مصاحبه مجدد) رای خود را صادر و نتیجه را به داوطلب و کارگزینی ( یاادارات با عناوین مشابه در دستگاه استخدام کننده) اعلام دارد .این تجدیدنظر "تجدیدنظر اول " نامیده می شود و حدکثر زمان قانونی رسیدگی و اعلام نظر یک ماه میباشد . .
البته لازم بذکر است عملا زمان اعلام نظر در مورد پرونده های تجدید نظر متغییربوده و معمولاً از دوهفته و گاهاً تا دو ماه بطول می انجامد .
درمرحله اول تجدیدنظر اگر داوطلب استخدام تمایل داشته باشد می تواند با وقت قبلی جهت مذاکره یا دفاع از پرونده خود در شوراء هسته گزینش حضور یافته وبا اعضاء شورادیدار کند.
درصورتی که رای صادره توسط شورای تجدید نظرهسته گزینش نیز مورد رضایت داوطلب نباشد می تواند حداکثر تا دوماه پس از ابلاغ رأی تجدیدنظر ،‌ به هیئت مرکزی گزینش وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی مراجعه وکتباً تقاضای تجدیدنظر نماید که در اینصورت هیئت مرکزی پرونده را از هسته گزینش درخواست نموده وبا توجه به مستندات آن اعلام نظر کرده ورأی به داوطلب ونیز جهت اجرا به هسته گزینش ابلاغ می گردد( برای اطلاع بیشتر به قسمت تجدید نظر دوم را مطالعه فرمایید (
وضعیت حقوق و مزایای و چگونگی ادامه اشتغال یا استخدام کسانی که در مرحله تجدیدنظر اول و یا دوم محقق تشخیص داده می شوند طبق تبصره 3 ماده 23 آئین نامه اجرایی قانون گزینش خواهد بود
ضمنا در صورتی که داوطلب قصد شکایت داشته باشد می تواند به دیوان عدالت اداری نیز مراجعه کند.


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0