در راستای جذب نیروهای شایستهو صالح برای نظام اداری کشور و همچنین به منظور اجرای فرمان مورخ 15/10/61 رهبرکبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و ایجاد وحدت رویه و اعمال سیاست واحد درگزینشهای سراسر کشور قانون تسّری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش بهسایر وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات دولتی در تاریخ 9/2/75 به تصویب مجلس شورایاسلامی رسید و پس از تصویب آئین نامه اجرایی قانون مذکور در تاریخ 11/7/77 جهت اجرابه کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها مؤسسات دولتی و… ابلاغ گردید. بر اساس بند 2 ازماده 10 قانون گزینش بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی ، اعتقادی و سیاسی متقاضیان مشمولاین قانون قبل از ورود تا مرحله قطعیّت اشتغال (به تحصیل یا استخدام) بعهده گزینشبوده و همچنین طبق ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون گزینش امر گزینش و اجرای ضوابط ومقررات مربوط به آن درباره داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمی و غیر رسمی (پیمانی‏، قراردادی، روزمزد و عناوین مشابه) و مشمولین قانون کار در کلیه دستگاههای مذکور درماده واحدة قانون تسّری و ماده 2 قانون گزینش تابع احکام مقرر در قانون گزینش کشورو آئین نامه اجرایی آن خواهد بود.

ارکان گزینش کشور عبارتند از:
- رییس جمهور
- هیأت عالی گزینش
- هیأت های مرکزی گزینش
- هسته های گزینش
 
 اهم وظایف هیأت مرکزی گزینش :
 
اهم وظایف هیأت مرکزی گزینش طبق قانون گزینش کشورو آئین نامه اجرایی این قانون به شرح زیر می باشد:
1-ایجاد ، تفکیک ، ادغام وانحلال هسته های گزینش طبق دستورالعملهای هیأت عالی گزینش
2-بررسی و انتخاباعضاء هسته های گزینش ، مسؤول و معاونین دبیرخانه ومعرفی به هیأت عالی گزینش
3- رسیدگی به شکایات در مرحله دوم تجدیدنظر
4-اجرای مصوبات ، دستورالعملها ،بخشنامه ها و سایر امور محوله که از سوی هیأت عالی گزینش ابلاغ می گردد6.
5-ایجاد هماهنگی ، آموزش ، بازرسی ، نظارت و ارزشیابی عملکرد کلیه هسته های گزینش وتهیه بخشنامه های مربوطه
6- ارتباط و هماهنگی لازم با دستگاهها و مراجعذیربط
7- پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و بودجه هیأت مرکزی و هسته های گزینش تابعه بهوزارت متبوع
8- رسیدگی به تخلفات گزینشی (عدم رعایت قانون گزینش) کارکنان هستههای گزینش
9-ارزشیابی سالانه مسؤول و معاونین دبیرخانه هیأت و اعضای هسته هایگزینش

ساختار و تشکیلات هیأت مرکزی گزینش:

در تاریخ 2/1/75 براساس آخرین اصلاحات در ساختار تفضیلی واحدهای تابعه ستاد وزارت متبوع اختصاص 33ردیف به هیأت مرکزی گزینش و 9 ردیف به هسته مرکزی گزینش شماره یک و 8 ردیف به هستةمرکزی گزینش شماره 2 از طریق سازمان اموراداری‌و استخدامی تأیید و ابلاغ گردید.
با توجه به سیاست کلی نظام درکوچک سازی ساختار اداری دولت، طبق آخرین تعدیل انجام شده در ردیف های تشکیلاتی هیأت مرکزی، تعداد ردیف های این هیأت وهسته تعدیل یافته است. چارت های شماره 1 و 2 از 50 ردیف به 31 ردیف مستمر و7 ردیف موقت تشکیلاتی هیأت مرکزی و هسته های مرکزی شماره 1و2 بر اساس آخرین تغییرات درصفحه 5 درج شده‌ است.
لازم به ذکر است شرح وظایف پستهای سازمانی هیأت مرکزی و هسته گزینش منطبق با حدود وظایف و اختیارات هیأت های مرکزی و هسته های گزینش مصرح در قانون وآیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور و دستورالعمل های مربوطه تهیه و تدوین گردیده است.


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0