باعنایت به تبصره 3 ماه 14 قانون گزینش در صورتی که داوطلب نسبت به رأی مرحله دوم تجدیدنظر اعتراض داشته باشد از تاریخ دریافت رأی برای تسلیم دادخواست خود به دیوان عدالت اداری 2 ماه فرصت دارد.
دیوان عدالت اداری درزمان رسیدگی به شکایت از حیثت نقص قوانین و مقررات در هرمرحله نسبت به استعلام نظر هیأت مرکزی گزینش یا هیأت عالی اقدام و پس از استماع نظرات رأی خود را صادر می نماید.
 
 نحوه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری
 
رسیدگی دردیوان عدالت اداری مستلزم تقدیم دادخواست است که به زبان فارسی و برروی برگه های مخصوص نوشته می شود. دادخواست وتصویر مصدق کلیه مدارک ومستندات پیوست آن،باید به تعداد سه نسخه باشد.
برخی از داوطلبان در تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری در اعتراض به آرای گزینش به جای اینکه هیأت مرکزی گزینش را طرف شکایت خود در دادخواست تقدیمی اعلام نمایند دانشگاه علوم پزشکی و یا .... را طرف شکایت قرار می دهد که این امور به استناد ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری موجب صدور قرار رد شکایت بعلت عدم ارتباط موضوع به طرف شکایت می شود لذا لازم است هیأت مرکزی گزینش یا هسته گزینش دانشگاه راطرف شکایت خود عنوان نمائید.
 جهت اجراء آراء دیوان عدالت اداری می بایست ابلاغ قضائی آراء به دبیرخانه هیأت مرکزی یا دبیرخانه هسته گزینش از طریق مأمور ابلاغ قضائی دادگستری صورت گرفته باشد.


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0