الف) هیأت مرکزی گزینش:

هیأت مرکزی گزینش بعنوان مرجع گزینشوزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می باشد و اعضای هیأت مذکور که با حکم دبیرهیأت عالی گزینش منصوب می شوند عبارتند از:
1- نماینده وزیر
2- نماینده سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
3- نماینده هیأت عالی گزینش
هیأت مرکزی گزینش دارای یک دبیر می باشد که باپیشنهاد اعضاء هیأت مرکزی و حکم دبیر هیأت عالی گزینش به مدت 4 سال منصوب می گردد وانتخاب مجدد او بلامانع است . تغییر دبیر با تصویب هیأت عالی خواهد بود.

ب) هسته های گزینش:
هسته های گزینش در دانشگاهها و دانشکده های علومپزشکی سراسر کشور و ستاد مرکزی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مرکب از 3 تا 5عضو بوده و توسط هیأت مرکزی گزینش تشکیل و اعضای آن به پیشنهاد هیأت مرکزی و پس ازتأیید صلاحیت آنان از سوی هیأت عالی ، با امضاء دبیر هیأت مرکزی گزینش منصوب میشوند .
هسته های گزینش دارای یک مدیر خواهند بود که با حکم دبیر هیأت مرکزیمنصوب می شوند.
هسته های گزینش انجام مراحل اجرایی گزینش متقاضیان استخدامدردانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور وهسته گزینش ستاد مرکزی در وزارتمتبوع ،انجام مراحل گزینش متقاضیان استخدام در ستاد مرکزی وزارتخانه ، سازمان بیمهخدمات درمانی ، سازمان انتقال خون ، انستیتوپاستور انستیتوتغذیه و بیمارستان قلب راعهده دار می باشند.


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0