اخبار
سامانه ثبت اطلاعات فردی هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین
روی لینک زیر کلیک کنید:
Http://Gozineshreg.qums.ac.ir