موافقت قطعی با تأسیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در دانشگاه علوم پزشکی قزوین
دکتر سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ارسال نامه ای خطاب به دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی قزوین، موافقت قطعی شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی را با تأسیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در دانشگاه علوم پزشکی قزوین، اعلام کرد.
شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در دویست و شصتمین نشست خود که روز 21 خرداد 1396 برگزار شد؛ با تأسیس این مرکز در دانشگاه علوم پشکی قزوین موافقت قطعی کرد.
گفتنی است، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در دانشگاه علوم پزشکی قزوین با رأی موافقت اصولی نشست شماره 214 شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، در روز 28 آذر 1390 تأسیس و شروع به فعالیت کرد.