بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی از روند برگزاری هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی استان قزوین

دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین در صیح روز 30 تیر ماه 96 ، ضمن بازدید از روند هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی قزوین، رأی خود را در صندوق هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی قزوین، انداخت.
دکتر میترا راجی، دبیر هیات اجرایی هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی استان قزوین گفت: تعداد ۵۲ نفر در قزوین و ۶۳ نفر در شهرستان قزوین، کاندیدای انتخابات نظام پزشکی در هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی قزوین هستند که رأی خود را در ۶ صندوق: شامل گروه‌های پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان، علوم آزمایشگاهی، ماماها و لیسانسیه های پروانه دار به صندوق انداخته و نامزد خود را در هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی قزوین انتخاب می کنند