ارکان گزینش

کلیّات :
در راستای جذب نیروهای شایستهو صالح برای نظام اداری کشور و همچنین به منظور اجرای فرمان مورخ 15/10/61 رهبرکبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و ایجاد وحدت رویه و اعمال سیاست واحد درگزینشهای سراسر کشور قانون تسّری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش بهسایر وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات دولتی در تاریخ 9/2/75 به تصویب مجلس شورایاسلامی رسید و پس از تصویب آئین نامه اجرایی قانون مذکور در تاریخ 11/7/77 جهت اجرابه کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها مؤسسات دولتی و… ابلاغ گردید. بر اساس بند 2 ازماده 10 قانون گزینش بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی ، اعتقادی و سیاسی متقاضیان مشمولاین قانون قبل از ورود تا مرحله قطعیّت اشتغال (به تحصیل یا استخدام) بعهده گزینشبوده و همچنین طبق ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون گزینش امر گزینش و اجرای ضوابط ومقررات مربوط به آن درباره داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمی و غیر رسمی ( پیمانیقراردادی ، روزمزد و عناوین مشابه) و مشمولین قانون کار در کلیه دستگاههای مذکور درماده واحدة قانون تسّری و ماده 2 قانون گزینش تابع احکام مقرر در قانون گزینش کشورو آئین نامه اجرایی آن خواهد بود.
ارکان گزینش کشور عبارتند از:
  • رییس جمهور 
  •  هیأت عالی گزینش
  •  هیأت های مرکزی گزینش
  • هسته های گزینش
 
 اهم وظایف هیأت مرکزی گزینش :
 
اهم وظایف هیأت مرکزی گزینش طبق قانون گزینش کشورو آئین نامه اجرایی این قانون به شرح زیر می باشد:
1-ایجاد ، تفکیک ، ادغام وانحلال هسته های گزینش طبق دستورالعملهای هیأت عالی گزینش
2-بررسی و انتخاباعضاء هسته های گزینش ، مسؤول و معاونین دبیرخانه ومعرفی به هیأت عالی گزینش
3- رسیدگی به شکایات در مرحله دوم تجدیدنظر
4-اجرای مصوبات ، دستورالعملها ،بخشنامه ها و سایر امور محوله که از سوی هیأت عالی گزینش ابلاغ می گردد6.
5-ایجاد هماهنگی ، آموزش ، بازرسی ، نظارت و ارزشیابی عملکرد کلیه هسته های گزینش وتهیه بخشنامه های مربوطه
6- ارتباط و هماهنگی لازم با دستگاهها و مراجعذیربط
7- پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و بودجه هیأت مرکزی و هسته های گزینش تابعه بهوزارت متبوع
8- رسیدگی به تخلفات گزینشی ( عدم رعایت قانون گزینش) کارکنان هستههای گزینش
9-ارزشیابی سالانه مسؤول و معاونین دبیرخانه هیأت و اعضای هسته هایگزینش

ساختار و تشکیلات هیأت مرکزی گزینش:

در تاریخ 2/1/75 براساس آخرین اصلاحات در ساختار تفضیلی واحدهای تابعه ستاد وزارت متبوع اختصاص 33ردیف به هیأت مرکزی گزینش و 9 ردیف به هسته مرکزی گزینش شماره یک و 8 ردیف به هستةمرکزی گزینش شماره 2 از طریق سازمان اموراداری‌و استخدامی تأیید و ابلاغ گردید.
با توجه به سیاست کلی نظام درکوچک سازی ساختار اداری دولت ،طبق آخرینتعدیل انجام شده در ردیف های تشکیلاتی هیأت مرکزی ،تعداد ردیف های این هیأت وهسته ) تعدیل یافته است.چارت#های شماره 1و2 از 50 ردیف به 31 ردیف مستمر و7 ردیف موقت ( تشکیلاتی هیأت مرکزی و هسته های مرکزی شماره 1و2 بر اساس آخرین تغییرات درصفحه 5درج شده‌است.
لازم به ذکر است شرح وظایف پستهای سازمانی هیأت مرکزی و هسته گزینشمنطبق با حدود وظایف و اختیارات هیأت های مرکزی و هسته های گزینش مصرح در قانون وآیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور و دستورالعمل های مربوطه تهیه و تدوین گردیدهاست.